Wednesday, August 26, 2020

Why Preserve Biodiversity Essays

Why Preserve Biodiversity Essays Why Preserve Biodiversity Essay Why Preserve Biodiversity Essay Why Preserve Biodiversity? ANSWERS 1. Characterize the term â€Å"biodiversity† Biodiversity, or organic assorted variety, is the term for the assortment of life and the normal procedures of which living things are a section. This incorporates the living creatures and the hereditary contrasts among them and the networks where they happen. The idea of biodiversity speaks to the manners in which that life is sorted out and communicates on our planet. 2. What is environment? Nature is the investigation of life forms and their relationship with their environmental factors. Biologists study the cooperation between a life form and its condition. A few scientists study the connection of a particular animal categories or environment; others study the various species that rely upon one another (ex. a food web). 3. What is a biome? A biome can be depicted as a territory on our earth that has similar species, atmosphere, creatures, and plants. There are in reality around 150 diverse grouped biomes today. The primary biomes are Marine, Tundra, Desert, Savannah, Grassland, Tropical Rain Forest, Deciduous Forest, and Coniferous Forest. 4. What is a biological system? A biological system incorporates all the abiotic factors notwithstanding the network of species that exists in a specific zone. Human populaces rely upon plants and creatures for a lot of their food, meds, garments, and asylum. Maybe much progressively significant, flawless biological systems perform numerous fundamental capacities, such as purging the air, sifting destructive substances through of water, transforming rotted issue into supplements, forestalling disintegration and flooding, and directing atmosphere. 5. What is implied by eradication? Name an animal categories on the Niagara Escarpment that is compromised and could get wiped out later on. Every living thing are a piece of a complex, carefully adjusted system called the biosphere. The earths biosphere is made out of biological systems, which incorporate plants and creatures and their physical condition. The expulsion of a solitary animal groups inside a biological system can set off a chain response influencing numerous different species. It has been evaluated that a vanishing plant can take with it up to 30 different species, including creepy crawlies, higher creatures, and significantly different plants. The most well-known reason for annihilation is living space misfortune. Plants and creatures need space to live and vitality gave by food, similarly as people do. Regardless of whether living space isn't totally decimated, it tends to be divided or debased so much that it can no longer help the species it once did. Numerous species, especially enormous warm blooded creatures, need huge zones of living space to endure and recreate. Patches of backwoods or meadow encompassed by ranches or urban areas, or partitioned by streets, won't bolster these species. Instances of compromised species on the Escarpment: Jefferson Salamander, Opossum, Red Shouldered Hawk, Eastern Massassaga Rattlesnake and Redside Dace (a fish). Instances of feathered creatures incorporate the Acadian Flycatcher, Hooded Warbler, Louisiana Waterthrush and Cerulean Warbler. 6. Rundown three reasons why biodiversity is significant and why jeopardized creatures and natural surroundings ought to be ensured. recreational (outside exercises, for example, climbing and angling) monetary wellbeing (biodiversity can assist individuals with discovering fixes and prescriptions) human rights (Native people group in Canada) otherworldly/inborn worth 7. Pick two of the most persuading reasons above and compose a two-section article about protecting biodiversity.

Saturday, August 22, 2020

The NEGATIVE MESSAGE Essay Example | Topics and Well Written Essays - 500 words

The NEGATIVE MESSAGE - Essay Example It is basic that our office makes a decent impression with the goal that the open feels that we are proficient and productive association. Our item necessitates that our customers trust us enough to accept that we will dependably guarantee their assets and lives, and not let them down. Their early introduction of us must be acceptable and the state of our workplaces must mirror our polished skill. Regularly over the most recent couple of months, we have thought that it was important to contact your organization so undertakings would be done that ought to have been a piece of each day’s schedule. Unintentional chaotic heaps and spills were not dealt with on six events at any rate, during the conventional cleaning rounds of the groups. We at that point needed to contact your organization legitimately to have the necessary work done. We additionally to heightened our interchanges and did, on two events over the most recent three months, get in touch with you legitimately. In spit e of your confirmations that the circumstance would improve, we are as yet encountering issues.

Friday, August 21, 2020

in the pursuit of knowledge

in the pursuit of knowledge Ive always been a knowledge junkie; facts are my hit, and Wikipedia is my dealer. (I was looking through my old computer files and found the above sentence of a college essay that thankfully never made it into my final draft) In spirit, not much has changed since I wrote that travesty of a sentence last year.  I still make lame over-the-top metaphors, I still overuse semicolons, and I still browse Wikipedia far too often (The Problem With Wikipedia is basically my life). But Wikipedia, wonderful as it is, is so secondary.  And its all about the primary sources.  But primary sources are so hard to find, right?  Right? Michaels Knowledge Theorem: if you want to learn more about any topic, theres a world-class expert at MIT less than 5 minutes from you. Chorall Corollary 1: If you offer that expert food, he or she is probably more than happy to talk to you about it. Exhibit A: If youve been following the election at all over the past few months, you know that theres been a lot of hyperpartisan rhetoric about the threat of a nuclear Iran. And a lot of that rhetoric is contradictory.  Israeli PM Netanyahu has been warmongering, but Israeli intelligence officials have fiercely opposed any preemptive military strike. Obama has imposed heavy sanctions, while Romney has bashed him for being too soft on Iran.  Yadda yadda yadda. And if youve been watching the debates, you know that  expecting the candidates to say something substantive about Iran on stage is like expecting a monkey to type Hamlet. So its a good thing that MIT has its resident international security expert on hand.  Just the other day, I sat down for lunch with Dr. Jim Walsha nuclear expert whos traveled to both Iran and North Korea (fun fact: hes never been to Italy) to negotiate nuclear issues with officials, and has testified in front of the Senateand talked about international nuclear politics for an hour.  Among the topics we discussed:  how the rhetoric about how Iran is one screwdrivers turn away from a nuclear weapon is false and misinformed; how Irans leadership is divided on whether or not to weaponize, though a military strike on Iran would almost certainly push them towards the weapons decision; and whether Iran or North Korea poses the bigger threat to the U.S. right now. What did I have to do to talk with an international security expert for an hour?  I sent an email. Exhibit B: Everyone  (or at least college freshman wanting to sound smart) likes to talk about how the electoral system is broken.  But what exactly does that mean?  Would simply replacing it with the popular vote solve our problem? This morning, I consulted a Nobel laureate to find out (the answer to that last question, by the way, is no).  Eric Maskin, visiting from Harvard, talked for an hour about the flaws of the current electoral system and compared various alternatives, ranging from rank-order voting to instant runoff voting to approval voting to majority judgment. (in case youre interested, hes a fan of the Cordorcet, or true majority system, in which voters rank candidates by preference and these rankings are used to compare each candidate head-to-head; the winner is the candidate who wins all pairwise matchups) Exhibit C: I was walking around Stata Center the other day and by chance wandered into Pulitzer Prize-winner and MacArthur Genius Junot Diaz giving a talk. One of the questions I get asked most often by high schoolers is whether MIT is right for them.  Thats hard for me to say, because theres no one typical MIT student.  But if youre a knowledge junkie like me if you love knowledge for the sake of knowledge, and learning for the sake of learning youll feel right at home here.  Chatting with an international security expert, discussing voting systems with a Nobel laureate these are a few examples off the top of my head, and I could name several more if you cared to ask (the Dalai Lama was here last weekend, for instance). Conclusion? MIT is wonderful.  If you still dont believe me, Ill just leave you with this GIF from bio lecture today: Long live Gangnam Style, Michael.

in the pursuit of knowledge

in the pursuit of knowledge Ive always been a knowledge junkie; facts are my hit, and Wikipedia is my dealer. (I was looking through my old computer files and found the above sentence of a college essay that thankfully never made it into my final draft) In spirit, not much has changed since I wrote that travesty of a sentence last year.  I still make lame over-the-top metaphors, I still overuse semicolons, and I still browse Wikipedia far too often (The Problem With Wikipedia is basically my life). But Wikipedia, wonderful as it is, is so secondary.  And its all about the primary sources.  But primary sources are so hard to find, right?  Right? Michaels Knowledge Theorem: if you want to learn more about any topic, theres a world-class expert at MIT less than 5 minutes from you. Chorall Corollary 1: If you offer that expert food, he or she is probably more than happy to talk to you about it. Exhibit A: If youve been following the election at all over the past few months, you know that theres been a lot of hyperpartisan rhetoric about the threat of a nuclear Iran. And a lot of that rhetoric is contradictory.  Israeli PM Netanyahu has been warmongering, but Israeli intelligence officials have fiercely opposed any preemptive military strike. Obama has imposed heavy sanctions, while Romney has bashed him for being too soft on Iran.  Yadda yadda yadda. And if youve been watching the debates, you know that  expecting the candidates to say something substantive about Iran on stage is like expecting a monkey to type Hamlet. So its a good thing that MIT has its resident international security expert on hand.  Just the other day, I sat down for lunch with Dr. Jim Walsha nuclear expert whos traveled to both Iran and North Korea (fun fact: hes never been to Italy) to negotiate nuclear issues with officials, and has testified in front of the Senateand talked about international nuclear politics for an hour.  Among the topics we discussed:  how the rhetoric about how Iran is one screwdrivers turn away from a nuclear weapon is false and misinformed; how Irans leadership is divided on whether or not to weaponize, though a military strike on Iran would almost certainly push them towards the weapons decision; and whether Iran or North Korea poses the bigger threat to the U.S. right now. What did I have to do to talk with an international security expert for an hour?  I sent an email. Exhibit B: Everyone  (or at least college freshman wanting to sound smart) likes to talk about how the electoral system is broken.  But what exactly does that mean?  Would simply replacing it with the popular vote solve our problem? This morning, I consulted a Nobel laureate to find out (the answer to that last question, by the way, is no).  Eric Maskin, visiting from Harvard, talked for an hour about the flaws of the current electoral system and compared various alternatives, ranging from rank-order voting to instant runoff voting to approval voting to majority judgment. (in case youre interested, hes a fan of the Cordorcet, or true majority system, in which voters rank candidates by preference and these rankings are used to compare each candidate head-to-head; the winner is the candidate who wins all pairwise matchups) Exhibit C: I was walking around Stata Center the other day and by chance wandered into Pulitzer Prize-winner and MacArthur Genius Junot Diaz giving a talk. One of the questions I get asked most often by high schoolers is whether MIT is right for them.  Thats hard for me to say, because theres no one typical MIT student.  But if youre a knowledge junkie like me if you love knowledge for the sake of knowledge, and learning for the sake of learning youll feel right at home here.  Chatting with an international security expert, discussing voting systems with a Nobel laureate these are a few examples off the top of my head, and I could name several more if you cared to ask (the Dalai Lama was here last weekend, for instance). Conclusion? MIT is wonderful.  If you still dont believe me, Ill just leave you with this GIF from bio lecture today: Long live Gangnam Style, Michael.

Sunday, May 24, 2020

Locke Vs. Locke Essay examples - 1174 Words

For many political theorists and thinkers, the ideas of labor and property are central to the evolution of governments or states, and henceforth, very important aspects of human life. For some writers, the development of property is a direct result of labor, and government is set up to ensure the property rights of those who own property. Some view property and labor fundamentally or naturally connected aspects of human life, while others see it as merely a social convention. Each thinker also has different opinions about how property is acquired, as well as what the limits to property acquisition are. While one writer may provide the most fair account of property, another may provide a more feasible account of property acquisition and†¦show more content†¦quot;The same law of nature that does by this means give us property, does also bound that property too.quot; (Locke, 20). According to Locke, there are three limits to how much property one can acquire. First, deals with taking so many items, that they spoil from being hoarded and not used. quot;Nothing was made by God for man to spoil or destroy.quot; (Locke, 21). The second says that one should not be a glutton and leave an abundance for others to take from when one acquires their property. The third and final limit says that one should only take only as much as you yourself can use or improve upon. If any of these limits are exceeded, the productivity of everyone suffers. However, the invention of money, according to Locke, can trump these three limits. This is because goods will not spoil since they can be sold, and workers can be hired for wage labor to collect more goods than any one person alone could. As well as collecting goods and picking fruit, man could also mix his labor with land in order to claim that land as his property. quot;As much land as a man tills, plants, improves, cultivates, and can use the product of, so much is his propertyquot; (Locke, 21). Since mixing labor with nature is how Locke perceives the acquisition of property, it follows then that labor and property are fundamentally and naturally connected to the aspects of human life. quot;Locke himself statesquot; And thus, I think,Show MoreRelatedDescartes vs. Locke1175 Words   |  5 PagesPhilosophy Essay (Descartes vs. Locke) Socrates once said, â€Å"As for me, all I know is that I know nothing.† Several philosophers contradicted Socrates’ outlook and believed that true knowledge was in fact attainable. This epistemological view however had several stances to it, as philosophers held different beliefs in regards to the derivation of true knowledge. Rationalists believed that the mind was the source of true knowledge, while in Empiricism, true knowledge derived from the senses. ReneRead MoreDescartes vs Locke Essay1191 Words   |  5 PagesPhilosophy Essay (Descartes vs. Locke) Socrates once said, â€Å"As for me, all I know is that I know nothing.† Several philosophers contradicted Socrates’ outlook and believed that true knowledge was in fact attainable. This epistemological view however had several stances to it, as philosophers held different beliefs in regards to the derivation of true knowledge. Rationalists believed that the mind was the source of true knowledge, while in Empiricism, true knowledge derived from the senses. ReneRead MoreLocke vs Mill1618 Words   |  7 Pagestwo of the greatest English philosophers, John Locke and John Stuart Mill. Locke and Mill men will attempt to uncover the mysteries of Liberty and Freedom and unveil the importance of being free. This essay will look at John Locke’s principle works† Second Treatise of government† and John Stuart Mills. â€Å" On Liberty and Other Essays†. This essay will attempt to compare and contrast Lockes ideology on Liberty and Freedom to that of Mi ll. John Locke was one of the greatest philosopher in Europe inRead MoreJohn Locke Vs Rousseau1686 Words   |  7 Pagesin our society. Two philosophers we receive are John Locke, and Jean-Jacques-Rousseau. Both of these men were advocates for natural law in some form, and believed in freedom and equality. In this essay, I will go over both Locke and Rousseau individually and go over their philosophies in regard to education. I will also go over their conception of nature and how they believe in can impact children’s cognitive and moral development. Although Locke and Rousseau generally had similar educational ideasRead MoreLocke Vs. Hobbes : Entering The Social Contract846 Words   |  4 PagesLocke vs. Hobbes: Entering the Social Contract Both Locke and Hobbes supported the idea of the social contract, yet they had vastly different theories and methods regarding how this social contract is established and what it should consist of. Their versions of the social contract stems from their differing beliefs in human nature. While Hobbes advocated that humans are inherently evil and asocial, Locke claimed humans were neither good nor evil and capable of cooperation and trust. This led LockeRead MoreEssay on John Locke vs Thomas Hobbes509 Words   |  3 PagesLocke versus Hobbes Locke and Hobbes were both social contract theorists, and both natural law theorists, but there the resemblance ends. All other natural law theorists assumed that man was by nature a social animal. Hobbes assumed otherwise, thus his conclusions are strikingly different from those of other natural law theorists. What would life and human relations be like in the absence of government? Thomas Hobbes was the first to attempt to illustrate this condition using an intellectualRead MoreEssay about Revolution: Locke vs Kant2601 Words   |  11 PagesWho gives the best account of revolution, Locke or Kant? The writings of Locke on the subject of revolution in his second treatise of government were one of the founding and seminal texts on the â€Å"right† of a populace to resist the power of the state if a government was to overstep its defined power and become an unjust tyranny. Kant, however, took what could be labelled a surprising view for a republican and made the denial of the logical and legal coherence of this â€Å"right†, as well as the potentialRead MoreTwo Sided Coin: Thomas Hobbes vs. John Locke Essay905 Words   |  4 Pages Two-sided coin: Thomas Hobbes vs. John Locke There are always two-sides everything including people and the government, kind of like science vs. faith view. With Thomas Hobbes and John Locke, they give the impression to be on opposite sides when it comes to people, society and the government even and yet both were Englishmen. Hobbes was born 5 April 1588 and died 4 December 1679; he is best known today for his work on political philosophy. While John Locke was 29 August 1632 and died 28 OctoberRead MoreMarx Vs. Locke1476 Words   |  6 Pagesï » ¿Marx vs. Locke Work is something we do on a regular basis, it’s what gets us through our day and makes us who we are. In class, we discussed two authors who had a viewpoint on the idea of work. Rousseau and Marx express their opinions of the theory of work in their own writings. In Karl Marx’s reading called The Communist Manifesto he explains the differences and similarities between the bourgeoisie and the proletariat people. In Rousseau’s reading called Discourse on the Origins of InequalityRead MoreLocke vs. Knowledge Innatism1224 Words   |  5 PagesLocke vs. Knowledge Innatism In this paper, I will explore the topic of knowledge innatism and define what it is and what it isn’t, Locke’s objections to it, and responses to these objections. After raising an objection, I will argue either that 1) this objection is weak or 2) this objection works. The sort of knowledge that nativists think are innate in the mind are truths that do not have to be learned through experience, such as knowledge of the laws of nature amp; mathematical truths. Examples

Thursday, May 14, 2020

History And Evolution Of Vocational Education - 846 Words

The book includes sections dedicated to the following but not limited to AVERA membership and finances, organization newsletter, issues discussed by the organization, action taken by the organization, relationship with other organizations, the Beacon, the publication journal, and the presidential address addressing vocational education research. This book describes vocational education in America, updating key trends based on available data and focusing on selected issues relevant to current policy discussions. The history of vocational education was shaped by major events in American history. This book provides an overview and analysis of the history and evolution of vocational education in the United States. The social, economic, political and educational influences leading to federal legislations that has shaped vocational education. The book identifies the major educational theorists and outlines the ideas that shaped the development of vocational education. The evolution of voca tional education through the 20th century and into this century is traced. The paper looks at how vocational educational programs and their underlying philosophies have changed to meet new social, economic, and technological demands. The book does give you some insight into the growth and transformation of vocational education and its impact in society. This text addresses research in vocational technical education as it relates to research and development, professionalism, and technology andShow MoreRelatedWhat You Need To Know About School Counseling. Brett Smith.1707 Words   |  7 PagesLimestone College Introduction to Counseling Ms. Deal February 19, 2017 Abstract This paper explores the main characteristics of the school counseling career. To understand school counseling its history must be visited when it began in the 1800’s. This paper goes through the steps of licensure, education requirements, and typical therapy techniques adopted by today’s school counselors. To fully understand how to be the best at one’s career it is important to collaborate with other’s in one’s careerRead MoreEducation For Children With Disabilities954 Words   |  4 PagesIn American Education we explore the evolution of legislation that was passed to protect students with disability rights and their families. Educators who believed in special education or exceptional students went through trials and tribulations to pass several acts such as the Rehabilitation Act of 1973, Education for All Handicapped Children Act of 1975, and including others that will be defined in this essay. As a future educator, I believe many people are no t accepting of students with disabilitiesRead MoreBecoming A Teacher Is Charged With The Responsibility Of Imparting Knowledge And Skills864 Words   |  4 PagesA teacher is charged with the responsibility of imparting knowledge and skills that allow for continued ability of students to impact positively in the world. In the history, CTE teachers bore the responsibility of teaching and preparing students to meet the demands of the labor market (Wang, 2011). My teaching philosophy is aimed at improving teaching and learning methods to allow for acquiring of skills that will give the students a competitive edge in the labor market and ensure job sustainabilityRead MoreThe First Law Passed By The Massachusetts Bay Colony1792 Words   |  8 Pages 1. PAST LEGISLATION In the mid 1600’s, the first law passed by the Massachusetts Bay Colony mandated that children start learning the fundamental of education; learn basic reading and writing by reading the bible and the town’s laws. It was believed that for the success and evolution of the world and specifically their colony, children needed to be educated and knowledgeable. Furthermore, to strengthen the educational foundation that was forming and with some resistance from parents, a law wasRead MoreLyndon Baines Johnson s History870 Words   |  4 Pageslot of evolution in the federal state laws (Andrews and Sarah Gaby 202). After the assassination of the JKF, Lyndon Baines Johnson moved quickly to becoming the president of United States. At the time he fostered the development of some of the largest reforms in the federal laws in the U.S. Lyndon used 1964 mandate to bring in his vision of a great society. This has achieved through sweeping legislation agenda that became one of the most ambitious as well as far-reaching in the history of theRead MoreNursing Timeline1137 Words   |  5 Pagesand evidence based practice, which seems common place today, but was very forward thinking for that period. The era of Florence Nightingale is just the beginning of the timeline of significant events and theoretical development that shaped the evolution of modern nursing and nursing science. Timeline 19th century | * 1836: Kiaserworth Deaconess Institute opens the first recorded school of nursing in Germany. * 1850: Florence Nightingale attends Kaiserworth for three months of training.Read MoreLegalization of Gay Marriage1319 Words   |  6 PagesRelationship Should we legalize same-sex marriage in our country? To persuade To persuade my audience that we should legalize same-sex marriage in our country. Same-sex marriage should be legalized since it is the natural form of the marriage evolution, part of human rights and able to prevent psychological stress from the LGB community. (LGB- lesbian, gays and bisexuals) Problem and solution I.INTRODUCTION Picture this... A man meets someone he loves. Someone he is sure will bring him happinessRead MoreTrace The History Of Counseling Profession2081 Words   |  9 Pages1. Trace the history of counseling profession in India? Introduction The concept of counseling is not of a recent one. That said, it must be noted that the accepted system and structures within it have digressed, though marginally, from traditional dialecticism between the people in the society. Guidance and Counseling is a persistent phenomenon present in every cultural and social setting; we seek counseling from elders, parents, teachers and other members in the family or the community. The significanceRead MoreHistory of Counseling Essay1131 Words   |  5 Pagesï » ¿ History of Counseling Lead to Multidisciplinary Teams COUN5004 Survey of Research in Human Development for Professional Counselors History of Counseling Leading to Multidisciplinary Teams Counseling is a relatively new profession which has transformed over time from treating mental illnesses to providing educational guidance to counseling with a variety of specializations. Pistole summarizes by stating that counselors, now, aim to, â€Å"contribute to the vitality and vigor andRead MoreThe Use Of Alcohol And Substance Abuse Disorder917 Words   |  4 Pagessignificant other. However, she is currently admitted in the substance abuse treatment program at Evolutions Treatment Center in Florida. Educational History, Academic Skills, and Work History Ms. A reported that she completed a high school education. She admitted that while in school she used alcohol/drugs, but denied ever been expelled due to her usage. Ms. A noted she, and obtained some vocational/technicalnal training, but did not elaborate further. She expressed her educational goal is to become

Wednesday, May 6, 2020

PHIL #5 Example

Essays on PHIL #5 Essay ï » ¿Aristotles Psychology: HylomorphismThe term hylomorphism is connected with the Aristotle’s philosophy and his ideas due to the question of existence. This philosophical theory is based on the Aristotle’s study of the soul and includes the concepts from metaphysics and natural science (Caston, 2006). Philosophical approach under consideration develops in the Western tradition and has an influence on the understanding of existence (Caston, 2006).Hylomorphism can be explained as a theory that understands being due to the two principal components. It is possible to name them as matter and form. For example, brick can be regarded as a matter for the houses and syllables as a matter for the words (Caston, 2006). Still, the most important idea that is claimed by Aristotle can be related to the living objects. The matter is that he â€Å"regards the body as the matter and the soul as the form of a living thing† (Caston, 2006). What is more, Aristotle represents the se two issues as inseparable notion that cannot exist without each other (Caston, 2006). The concepts of body and soul are regarded as â€Å"substances† or â€Å"ousiai† that both construct a third. This third is considered to be all living objects in general and humans in particular.It is important to mention that hylomorphism theory is closely connected with substance dualism philosophy. The matter is that at the center of substance dualism stays mind and body (Caston, 2006). Moreover, it is admitted that mental matter is not able to exist without the body, while body cannot cogitate and think. Also, the idea of independent existence of soul is under consideration of supporters of substance dualism theory. Therefore, it is possible to talk about parallel notions between hylomorphism and substance dualism. Still, hylomorphism concept represents the philosophical approach from the different angle. Reference List:Caston, V. (2006). Aristotle’s Psychology. In M.â €…L. Gill and P. Pellegrin (eds.), The Blackwell Companion to Ancient Philosophy. Oxford: Blackwell Publishing.